About the project Partnership Events Internal area Disclaimer Contact
Česky
Deutsch
English
Français
Italiano
Latviesu valoda
Lietuviskai
Magyar nyelv
Română
Slovenčina

Kontakty a informácie


Kontakty

 • Slovenská asociácia pre medzinárodnú spoluprácu – Leonardo da Vinci, Socrates, Erasmus Mundus, Tempus.
  www.saaic.sk
 • Ministerstvo školstva Slovenskej republiky´
  www.minedu.sk
 • Ústav informácií a prognóz školstva
  www.uips.sk
 • Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých
  www.aivd.sk
 • Webová stránka s ponukami vzdelávania, štúdia a kurzov
  www.education.sk


Doplňujúce informácie

 • Európsky sociálny fond (ESF)
  ESF je finančný nástroj, s pomocou ktorého je realizovaná Európska stratégia zamestnanosti, založená na štyroch základných pilieroch: zlepšenie zamestnateľnosti, rozvoj podnikateľského prostredia a tvorba pracovných miest, podpora adaptability podnikov a ich zamestnancov a tiež posilňovanie rovných príležitostí pre mužov a ženy. Základ pre čerpanie podpory z ESF je tzv. Sektoroý operačný program Ľudské zdroje (SOP ĽZ), ktorého globálnym cieľom je – dosiahnutie vysokej a stabilnej úrovne zamestnateľnosti založenej na kvalifikovanej a flexibilnej pracovnej sile, integrácii sociálne vylúčených skupín obyvateľstva a konkurencieschopnosti podnikov pri rešpektovaní princípov udržateľného rozvoja.
  www.esf.gov.sk
 • Štátny pedagogický ústav
  Je priamo riadená rozpočtová organizácia Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Medzi jeho hlavné aktivity patrí riešenie otázok v oblasti kurikulárnej transformácie, aplikovaného pedagogického výskumu, odborné  metodické poradenstvo, experimentálne overovanie a pilotné vzdelávacie projekty.
  www.statpedu.sk
 • Rómske vzdelávacie centrum Prešov
  Vzdelávacie, informačné, dokumentačné, poradenské a konzultačné centrum pre Rómov, ktorého cieľom je zohľadniť špecifické potreby a podmienky rómskej národnostnej menšiny s dôrazom na efektívne vzdelávacie, konzultačné, poradenské a informačné služby. Medzi hlavné aktivity centra patrí realizácia vzdelávacích projektov, tvorba metodických materiálov pre pedagogických zamestnancov na skvalitnenie vyučovacej a výchovnej činnosti pri rešpektovaní špecifík rómskej menšiny, realizácia aplikovaného pedagogického výskumu a zabezpečenie psychologicko, pedagogicko- zdravotného poradenstva zameraného na špecifické problémy rómskej komunity.
  www.rocepo.sk